संस्थेची शंभर वर्षाची परिपक्वता सांभाळत संस्थेच्या सभासदांना
सक्षम आधार दिला आहे. नव्या पिढीला शताद्बीचा स्पर्श देवून त्यांच्या
स्वप्नांच्या पंखात बळ दिले. वयस्क आधारवड होऊन क्षणभर विसावण्यासाठी
सभासदांच्या कुटुंबात आनंद होवून उन्हात तटस्थ, समर्थवान, अभिमानाने ताठ उभी राहीली.
संस्था जरी शंभरीला पोहचली तरी तारूण्यांचा सळसळणारा प्रवाह अजुनही उरात बाळगुन मदतीचा हात देवून
बळकटी कायम ठेवली आहे. नव चैतन्याच्या स्पर्शाची उब दिली आहे.
आकाश निळे आहे, कारण ते खुप खुप खोल आहे. खुप गहीरं आहे, अनंत आहे. समुद्राच पाणी निळ आहे,तेही खुप गहीरं आहे,

कृष्ण निळा आहे कारण तोही खुप खोल असा तत्वज्ञानी योगी आहे.
ध्यान मग्नतेची शंभर वर्षाची परंपरा पाहता शरीरातील सप्तरंग छेडत छेडत निघाव लागतं, आणि शेवटी विश्वचैतन्याशी गाठ पडतेच तर

त्याचाही मुळ रंग सुद्धा निळाच आहे. त्याचं अनंत रुप सुद्धा निळचं आहे.
खर तर हे तेज आणि मुळ ब्रम्हाच मुळ ज्ञानतेज ही अशीच एक आहेत. ही अद्वैताची स्थिती आहे. ही स्थिती तशी उच्चकोटीची

आनंदमय अशी स्थिती आहे, आणि हा आनंद वर्णणातीत असाच असतो. म्हणून निळा रंग निवडला आहे.

 

 

 

  

     मुंबई इलाख्यात त्यावेळी पगार दार नोकरांचया च्या चार संस्था स्‍थापन झाल्या होत्या . त्या पेकी एक , पपण खान्देशातील पहिलीच सरकारी नोकराच्यानागरी सहकारी स ंसस्थेची मुहर्तमेढ रोवली गेली . या सस्थेचे कार्यक्षेत्र पूर्व व प श्चिम खान्देश असे ठ र वि ण यात आले .सोसायटीचे कार्य चालविन्या साठी आर्थिक भाडवलाची गरज महत्वाची असल्याने याच सभेत संस्थाच्या सभा सदा क डू न ५०० रुपया पर्यंत अनामत ठेव म्ह्नुन मिलविन्यचा प्रयत्न करन्या बददल व तशा पध्ततीने आर्थिक भंडावल उभे न राहु शकल्यास सरकार कडून अगर इतर नों द ले ल्या को-ऑप संस्था कडून नियम क्र .३ प्रमाने कर्ज़ उभारन्याचा अधिकार पहिल्या कार्यकारी म ड ला स दे न्या त आला ; त सेच सभासदा ना त्याच्या पगारा च्या सहा पटी प्रयनत कर्ज देन्याचे ही निशीत करन्या त आले .स्थापन केलेल्या या सस्थेच्या कामकाजास प्राथमीक १४ सभासदानिशी जानेवारी १९१० पासुन शुभारभ केला . परस्पर सहकार्याने सस्थे मार्फत पगारदार नोकराना आपल्या देनदिन जीवनातील आर्थिक स म स्या सू ट ण्याचे म ह त्त्व ज्या प्रमाणात जा ण वू ला ग ले त्या प्रमाणात स र का री नोकरदार वर्ग या स स्थ कडे आकर्षित होऊ ला ग ला . १४ सभा स दा नी शी सुरवात झा ले ल्या स स्थे ची सभा सद स ख्या १९११ अखेर १२१ वर गेली . जळगाव (पूर्व खानदेश ) मधी ल स र का री नोकरानी आपल्या देनडिन जीवनातील अडचणी वर मात करण्यासा ठ प कडे स्थापन केलेल्या या सस्थेच्या कामकाजास प्राथमीक १४ सभासदानिशी जानेवारी १९१० पासुन शुभारभ केला . परस्पर सहकार्याने सस्थे मार्फत पगारदार नोकराना आपल्या देनदिन जीवनातील आर्थिक स म स्या सू ट ण्याचे म ह त्त्व ज्या प्रमाणात जा ण वू ला ग ले त्या प्रमाणात स र का री नोकरदार वर्ग या स स्थ कडे आकर्षित होऊ ला ग ला . १४ सभा स दा नी शी सुरवात झा ले ल्या स स्थे ची सभा सद स ख्या १९११ अखेर १२१ वर गेली . जळगाव (पूर्व खानदेश ) मधी ल स र का री नोकरानी आपल्या देनडिन जीवनातील अडचणी वर मात करण्यासा ठ प कडे

 

 

 

.