GS


संपर्क


जळगांव जिल्हा सरकारी नोकरांची सहकारी पतपेढी मर्यादित 
२८४, बळीराम पेठ, जळगांव - ४२५००१, महाराष्ट्र, भारत.

फोन क्र. : ०२५७-२२२४३१४, २२३३१६९. फॅक्स : ०२५७ - २२३३५४०
ई-मेल : jdgss1909@gmail.com 
कार्यालयीन संपर्क

जळगांव जिल्हा सरकारी नोकरांची सहकारी पतपेढी मर्यादित
२८४, बळीराम पेठ, जळगांव - ४२५००१, महाराष्ट्र, भारत    

दुरध्वनी संपर्क 

फोन क्र. : ०२५७-२२२४३१४, २२३३१६९.
फॅक्स : ०२५७ - २२३३५४०
ई-मेलसंपर्क -