संस्थेचा कारभार सांभाळणेसाठी व्यवस्थावक हे प्रमुख असतात. त्यांच्या हाताखाली खालीलप्रमाणे कर्मचारी वर्ग आहेत.(कर्मचारी संख्या ३६६)

१) कार्यालय अधिक्षक/प्रशासन अधिकारी

२) लेखापाल

३) कर्ज अधिकारी

४) विभा. अधिकारी

५) शाखाधिकारी

६) उपशाखाधिकारी

७) लिपीक(लेखनिक)

८) शिपाई.

असा कर्मचारी वर्ग असतो.

 

वेतन श्रेणी -

अ.क्र  पद  वेतन 
1) व्यवस्थाक ९३००-३४८०० ग्रेडपे ४४००.
2) कार्या. अधिक्षक/ लेखापाल/ विभा. अधि. ९३००-३४८०० ग्रेडपे ४३००.
3) शाखाधिकारी ९३००-३४८०० ग्रेडपे ४२००
4) उपशाखाधिकारी ५२००- २०२०० ग्रेडपे २८००
5) लिपीक ५२००- २०२०० ग्रेडपे २४००
6) नाईक ५२०० - २०२०० ग्रेड पे १८००
7) शिपाइ ४४४० - ७४४० ग्रेड पे १६००
श्रेणी:G.S.Society.
हिट्स:3325.

.