संस्थेचे कार्यक्षेत्र हे जळगांव जिल्हा असुन संस्थेच्या जिल्हयात एकुण ५२ शाखा आहेत.सभासद व नाममात्र सभासदांकडून ठेवी स्विकारणे व सभासदांना जामिन कर्ज, मोपेड कर्ज, विशेष कर्ज वाटप करणे ह्या सुविधा पुरविणे हि संस्थेची सर्व साधारण कार्य पध्दती आहे. त्यासाठी जिल्ह्याभरात ५२ शाखा सदैव तत्पर सेवा देत असतात.

कामकाजाची विभागणी

१) कार्यालय अधिक्षक प्रशासन अधिकारी हे कर्मचार्‍यांसंबधी व संस्थेच्या प्रशासनासंबंधीचे सर्व कामकाज पाहतात.

२) लेखापाल: संस्थेचे सर्व आर्थिक व हिशोबी कामकाज पाहतात.

३) कर्ज अधिक्षक : कर्ज, हायपॉथीकेशन कर्ज, वाटप व वसुली व थकबाकीचे कामकाज पाहतात.

४) विशेष वसुली अधिकारी : वसुली अधिकारीहे त्यांच्या विभाकडील थकबाकी वसुलीचे काम सांभाळतात.

५) विभा. अधिकारी : हे त्यांना नमुद दिलेल्या विभागातील संपुर्ण कामकाजाची १००³ तपासणी करतात. थकबाकी वसुली करणे व त्या विभागातील कर्मचार्‍यांवर निंयत्रण ठेवणे इ. कामकाज करतात.

६) शाखाधिकारी : हे त्यांच्या हाताखालील उपशाखाधिकारी लेखनिक शिपाई यांच्या मदतीने त्या त्या तालुक्यात कर्ज वाटप करणे, वसुली करणे, ठेवी गोळा करणे, तसेच मुख्यकार्यालयास त्यांनी केलेल्या कामकाजाचा आढावा सादर करणे, इ. कामकाज करतात.

 

श्रेणी:G.S.Society.
हिट्स:2903.

.